ЗАРЕЄСТРОВАНО: Управлінням юстиції у Вінницькій області «__6__» ____12__________ 2018 року свідоцтво № _1586/03.2-30-18_____                                       ЗАТВЕРДЖЕНО:   Установчими Зборами         громадської організації            «Cпільнота освітян: Об’єднаймось задля справедливості та рівних можливостей»  Протокол № 1 від 04.12.2018 року        
     
   

С Т А Т У Т

громадської організації

«Cпільнота освітян: Об’єднаймось задля справедливості та рівних можливостей»»

Вінниця, 2018

Передмова

Будучи членами світової спільноти, освітяни несуть відповідальність за гарантію забезпечення системою освіти справедливості, миру, соціальної рівності прав та загальної реалізації прав людини. З цією метою, програми усіх освітніх установ для дітей, молоді та дорослих повинні мати за мету виховати в своїх учнів обізнаність в питаннях соціальної справедливості, демократичних цінностей, почуття самоповаги, соціальної само ідентифікації та заохочувати їх до активної участі в місцевих та глобальних суспільствах. Щоб розвивати та розповсюджувати демократичні цінності в українській освіті та співпрацювати зі спільнотами з інших країн та підтримувати один одного, працівники освіти ставлять за мету об’єднатися, щоб створити персоналізовану некомерційну позаурядову асоціацію.

 1. Загальні положення
 1. Громадська асоціація «Cпільнота освітян: Об’єднаймось задля справедливості та рівних можливостей» (далі за текстом – Організація) за організаційно-правовою формою є громадською організацією, засновниками та членами якої є фізичні особи.
  1. Організація утворюється та діє на принципах добровільності, самоврядності, вільного вибору території діяльності, рівності перед законом, відсутності майнового інтересу її членів, відкритості, прозорості та публічності.
  1. Організація здійснює свою діяльність відповідно до Конституції України, чинного законодавства України, Закону України «Про громадські об’єднання» та цього Статуту. Організація не може мати воєнізованих формувань.
 • Найменування Організації

2.1  Офіційна повна назва Організації українською мовою – громадська  організація «Cпільнота освітян: Об’єднаймось задля справедливості та рівних можливостей»;  англійською мовою – public organization “ Educational Community: Uniting for Justice and Equity”.

2.2 Скорочена назва Організації українською мовою – ГО “CO:OCPM”; англійською мовою – PO ” CEUJE”.

 • Мета та завдання Організації
 • Метою (цілями) діяльності Організації є здійснення та захист прав і свобод членів суспільства, задоволення суспільних інтересів через сприяння формуванню  наукового, інтелектуального, духовного, культурного, розвитку та соціальної свідомості суспільства. Забезпечення системою освіти справедливості, миру, соціальної рівності прав та загальної реалізації прав людини.
  • Організація не ставить за мету отримання прибутку.
  • Організація ставить перед собою такі завдання:

а) використовувати освіту як засіб захисту та реалізації соціальної справедливості та прав людини; нести відповідальність за гарантію забезпечення системою освіти справедливості, миру, соціальної рівності прав та загальної реалізації прав людини  сприяння інтелектуальному, особистісному, науковому та творчому розвитку членів суспільства;

б) сприяння розвитку лінгвістичних знань суспільства, а, отже поліпшенню міжкультурного та міжнародного діалогу;

            в) сприяння популяризації якісної вищої освіти, фаховій орієнтації та вступі молоді до вищих навчальних закладів України та за кордоном, допомозі громадянам в участі у  освітніх програмах ;

г) сприяння інтелектуальному, особистісному, науковому та творчому розвитку членів суспільства;

д) сприяння зростанню соціальної відповідальності, громадянської свідомості, засад міжрасової, міжетнічної та міжгрупової толерантності, засад взаємодопомоги та соціальної активності у суспільстві;

е) сприяння реалізації та розвитку потенціалу та ідей молоді, поліпшенню їх доступу до інформації та сучасних можливостей особистісного зростання;

є) cприяти міжнародному обміну теоретичним та практичним досвідом, інноваціями відповідно до потреб полі культурної світової спільноти;

3.4 Для виконання статутних завдань, у порядку, встановленому чинним законодавством, Організація та її члени на умовах добровільності проводять Основну діяльність.

3.5   Основна діяльність включає:

а) сприяння організації та проведенню навчальних, освітніх, просвітницьких, наукових зустрічей, конференцій та інших заходів.

б) пропагування ідей і цілей Організації, заснування з метою досягнення статутних цілей Організації засобів масової інформації;

в) сприяння видавництву друкованої продукції просвітницького змісту, а також виготовленню та розповсюдженню  інформаційної продукції із символікою та ідеями Організації для пропагування її статутних цілей;

г) сприяння створенню інтернет-ресурсів для комунікації із суспільством та досягнення поставлених статутних цілей;

д) сприяння формуванню громадської думки шляхом виступів у засобах масової інформації, та іншим способом, не забороненим законодавством;

е) сприяння організації заходів з дозвілля;

є) сприяння організації подорожей, екскурсій, міжнародних обмінів;

ж) реалізацію цілей Організації шляхом укладення на добровільних засадах угод про співробітництво та/або взаємодопомогу із іншими громадськими об’єднаннями, утворення із ними громадських спілок;

з) здійснення співробітництва з іноземними неурядовими організаціями та міжнародними урядовими організаціями з дотриманням законів України та міжнародних договорів України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України;

и) сприяння участі у міжнародних молодіжних програмах та проектах обмінів, заходах волонтерської та гуманітарної роботи;

і) сприяння організації та проведенню заходів направлених на покращення освіти як засобу захисту та реалізації соціальної справедливості та прав людини.

ї) представлення та захист законних інтересів членів Організації у державних органах, громадських об’єднаннях, керівних органах навчальних закладів та інших офіційних установах;

 • Порядок набуття і припинення членства у Організації, права та обов’язки її членів
 • Членами Організації можуть бути громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах, і які досягли 14 років. Члени Організації дотримуються вимог цього Статуту та беруть участь у діяльності Організації.
  • Прийом до членів Організації здійснюється за рішенням Ради Організації на підставі заяви, поданої до цього органу.
  • Ніхто не може бути примушений без особистої згоди до вступу до Організації.
  • Кожна особа має право добровільно у будь-який час у порядку, встановленому Статутом, припинити членство у Організації.
  • Членство у Організації не виключає членства в інших об’єднаннях громадян та не зазіхає на інші громадянські та конституційні права члена Організації.
  • Членство у Організації припиняється:

а) за власним бажанням на  підставі заяви, поданої до органу, що здійснював прийом;

б) за порушення вимог Статуту Організації, за дії, що завдають шкоди Організації, чи підривають її авторитет – на підставі рішення органу, що здійснював прийом.

 • Члени Організації мають право:

а) обирати і бути обраними до складу керівних органів Організації;

б) брати участь у заходах, що проводяться Організацією;

в) користуватися всіма законними формами допомоги Організації;

г) звертатися із запитами, заявами, пропозиціями до всіх органів Організації та отримувати відповідь на них; вільно висловлювати свої погляди та відстоювати свою думку в рамках Організації.

4.8   Члени Організації зобов’язані:

а) дотримуватися вимог цього Статуту;

б) брати участь у роботі Організації;

в) формувати позитивний імідж Організації та сприяти розповсюдженню її ідей.

4.9 Члени Організації сплачують членські внески, розмір, порядок сплати та періодичність сплати яких визначаються та здійснюються за власним бажанням членів.

 • Повноваження Голови, вищого органу управління, інших органів управління Організації, порядок їх формування та зміни складу, порядок засідань та прийняття рішень
 • Вищим органом управління Організації є Загальні Збори. Загальні Збори скликаються не рідше одного разу на три роки Радою Організації. Позачергові Загальні Збори скликаються за власною ініціативою не менш як двома третинами складу Ради Організації, або на вимогу Голови Організації, чи Заступника Голови Організації особисто.
  • Правомочними Загальні Збори вважаються за умови присутності на них більше від однієї треті членів Організації. Рішення на Загальних Зборах приймаються простою більшістю голосів від присутніх на Зборах членів Організації. Форма голосування на Загальних Зборах визначається довільно.
  • Результати роботи Загальних Зборів оприлюднюються і для тих членів Організації, котрі були фізично відсутні на Зборах, а також опубліковуються у інших засобах зв’язку Організації із громадськістю.
  • Загальні Збори Організації:

а) вносять зміни і доповнення до Статуту Організації;

б) схвалюють напрямки діяльності Організації;

в) обирають Голову Організації, обирають склад Ради Організації, обирають Контрольно-ревізійну Комісію, затверджують інші керівні органи;

г)) приймають рішення про реорганізацію чи саморозпуск Організації

д) приймають рішення з інших питань, прийнятих до розгляду.

5.5   Про зміни в складі керівних органів Організація повідомляє до відповідного уповноваженого органу з питань реєстрації за процедурою згідно чинного законодавства та у відведені законом строки.

5.6    Рада Організації є керівним, постійно діючим органом між Загальними Зборами Організації. До складу Ради входять Голова Організації, Заступник Голови Організації та ще не менше одного члена.

5.7 Термін повноважень Ради Організації – три роки, її кількісний склад визначається на чергових чи позачергових Загальних Зборах.

5.8   Заступник Голови Організації обирається Головою Організації з-поміж членів Ради Організації і звільняється від обов’язків Головою Організації із відповідним затвердженням Ради Організації.

5.9    Рада Організації проводить свою роботу у формі засідань, котрі скликаються на вимогу Голови Організації або Заступника Голови Організації, або не менше від однієї третьої складу Ради Організації. Засідання Ради Організації відбуваються не рідше як один раз на місяць.

5.10  Правомочними засідання Ради вважаються за умови присутності більш як половини складу Ради Організації, включаючи Голову Організації або Заступника Голови Організації. Рішення приймаються простою більшістю голосів від присутніх на засіданні членів Ради Організації. Рішення, прийняті Радою Організації, у найкоротший термін повідомляються і тим членам Ради, котрі були відсутні на засіданні.  

5.11  Рада Організації:

а) скликає Загальні Збори Організації, встановлює порядок денний Загальних Зборів;

б) відповідає за реалізацію рішень, прийнятих на Загальних Зборах;

в) приймає членів Організації, припиняє членство у Організації;

г) затверджує рішення про реєстрацію символіки Організації, зразки печаток, штампів, бланків Організації;

д) приймає від імені Організації заяви, звернення, тощо;

e) контролює виконання статутних цілей Організацією, підводить поточні підсумки виконання статутних цілей та приймає інші рішення, що знаходяться в її компетенції;

5.12  Раду очолює Голова Організації, що обирається Загальними Зборами строком на три роки, і підзвітний лише Раді Організації.

5.13 Голова Організації, Заступник Голови Організації та члени Ради Організації виконують обов’язки, покладені на них Загальними Зборами та даним Статутом, на добровільних, громадських засадах, не отримуючи платні.

5.14 Голова Організації:

а) представляє Організацію в органах держаної влади та управління, в навчальних закладах, громадських об’єднаннях, інших установах і організаціях, перед засобами масової інформації;

б) репрезентує інтереси Організації у міжнародних та іноземних організаціях;

в) скликає, при необхідності, засідання Ради та веде їх;

г) скликає, при необхідності, позачергові Загальні Збори. Виступає зі звітом на Загальних Зборах Організації, вносить питання з діяльності на розгляд Загальними Зборами;

д) спрямовує роботу Організації згідно зі Статутом та рішеннями Загальних Зборів чи Ради Організації;

e) підписує документи Ради та інші офіційні документи Організації;

5.15  Контроль за статутною діяльністю Організації здійснює Контрольно-ревізійна Комісія у складі трьох осіб, яка обирається Загальними зборами строком на три роки і підзвітна лише їм.

5.16 Контрольно-ревізійна Комісія:

а) контролює виконання положень цього Статуту;

б) перевіряє достовірність звітів;

в) звітує про свою діяльність перед Загальними зборами.

5.17 За умов неможливості фізичного збору мінімального кворуму членів Організації для проведення Загальних Зборів та наявності невідкладної необхідності їх проведення, можуть бути використані засоби зв’язку із іншими членами Організації: поштове листування, телефон, скайп-конференції, соціальні мережі та електронне листування. Рішення у такому випадку приймаються після повної відповіді усіх учасників таких інтерактивних Загальних Зборів.

 • Порядок звітування керівних органів перед членами Організації

6.1  На Загальних Зборах заслуховуються звіти керівних органів Організації та дається оцінка їх діяльності, а також заслуховуються звіти Контрольно-ревізійної Комісії.

6.2 Члени Організації у будь-який момент можуть подати запит до Ради Організації на отримання звіту по виконанню статутних цілей Організацією. Рада Організації зобов’язується у найшвидший строк відповісти на даний запит члену звітом по виконанню статутних цілей,

       7. Внесення членами пропозицій, оскарження рішень

7.1  Члени Організації можуть вносити пропозиції, оскаржувати рішення Ради Організації у формі звернень до Ради різноманітними каналами зв’язку, якщо ці звернення не суперечать статутним цілям Організації та обов’язкам членів і керівних органів Організації, покладених на них цим Статутом.

7.2   За бажання члена Організації таке звернення та відповідь Ради Організації може бути оприлюднене іншим членам Організації на Загальних Зборах.

 •   Порядок внесення змін до Статуту
 • Зміни та доповнення до Статуту вносяться Загальними Зборами Організації.
  • Про зміни у Статуті Організація повідомляє до відповідного уповноваженого органу з питань реєстрації за процедурою згідно чинного законодавства та у відведені законом строки.
 •  Припинення Організації.
  • Припинення діяльності Організації може бути проведено шляхом її реорганізації чи саморозпуску.
  • Реорганізація Організації здійснюється шляхом його приєднання до іншого громадського об’єднання такого самого статусу.
  • Реорганізація здійснюється на підставі рішення Загальних Зборів Організації, підтриманим більш як двома третинами присутніх на Загальних Зборах членів Організації та рішення громадського об’єднання, до якого приєднуються, про згоду на таке приєднання.
  • Про прийняття рішення щодо реорганізації Організація повідомляє уповноважений орган з питань реєстрації. Після ухвали уповноваженим органом з питань реєстрації реорганізації Рада Організації приймає на себе повноваження комісії з реорганізації та проводить відповідні дії.
  • Організація має право у будь-який час прийняти рішення про саморозпуск. Рішення про саморозпуск приймається на Загальних Зборах членів Організації у разі підтримання його більш як двома третинами присутніх на Загальних Зборах членів Організації. В такому випадку Загальні Збори доручають Раді Організації здійснювати повноваження ліквідаційної комісії.
  • Про прийняті рішення щодо саморозпуску Організація повідомляє уповноважений орган з питань реєстрації. Після ухвали уповноваженим органом з питань реєстрації саморозпуску Організації Рада Організації приймає на себе повноваження ліквідаційної комісії та проводить відповідні дії.